[:ca]

Avís legal

Dades del Responsable
Identitat del Responsable: Octavi Garcia Puig
Nom comercial: Octavi Garcia
NIF/CIF: 40985393Z
Adreça: c/ Pedrell 149 1r (Barcelona)
Correu electrònic: info@octavigarcia.com
Activitat: serveis financers

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Octavi Garcia Puig com a responsable d’aquesta web, assumim el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús
Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Octavi Garcia inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, octavigarcia.com (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal octavigarcia.com.

Dades personals que recaptem i com ho fem
Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Octavi Garcia. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, octavigarcia.com l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Octavi Garcia o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal octavigarcia.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant octavigarcia.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat
Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar i de referenciar productes i/o serveis i/o infoproductos. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són:

 • Amazon
 • Taboola
 • Realitzem anuncis personalitzats de Google Ads

La informació que apareguin en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats pels propis anunciants, per la qual cosa Octavi Garcia Puig no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de Octavi Garcia, que lògicament no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. L’usuari sap i accepta que octavigarcia.com únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que per tant no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicats per l’usuari a Octavi Garcia poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Octavi Garcia Puig, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i octavigarcia.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes
Posem també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial
En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Octavi Garcia. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Octavi Garcia.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Octavi Garcia indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs
Les pàgines de la web octavigarcia.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

 • Contingut d’altres blogs
 • Enllaços d’afiliats

Política de comentaris
En la nostra web es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes.

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.

Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.

No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari

Exclusió de garanties i responsable
Octavi Garcia Puig no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Madrid.

Contacte
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal octavigarcia.com, si us plau dirigeixi’s a info@octavigarcia.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 26-10-2018.[:es]

Aviso legal

Datos del Responsable
Identidad del Responsable: Octavi Garcia Puig
Nombre comercial: Octavi Garcia
NIF/CIF: 40985393Z
Dirección: c/ Pedrell 149 1r (Barcelona)
Correo electrónico: info@octavigarcia.com
Actividad: servicios financieros

En este espacio, el usuario podrá encontrar toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y nosotros como responsables de esta web. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu navegación.

Octavio Garcia Puig como responsable de esta web, asumimos el compromiso de procesar la información de nuestros usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios.

Esta web, por lo tanto, cumple rigurosamente con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002 , de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Condiciones generales de uso
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas de web, integrantes del sitio web de Octavio Garcia incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ellas. Toda persona que acceda a la web, octavigarcia.com ( “usuario”) acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento del portal octavigarcia.com.

Datos personales que recaudamos y cómo lo hacemos
Leer Política de Privacitat.

Compromisos y obligaciones de los usuarios

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con Octavio Garcia. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

 • Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:
 • Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, salvo que se cuente con la autorización de sus legítimos titulares;
  Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;
  Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de la web, octavigarcia.com el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Octavio Garcia o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar el portal octavigarcia .com o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.

Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto octavigarcia.com no puede garantizar la inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque ponemos todos los medios necesarios y las medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos nocivos.

Anuncios patrocinados, enlaces de afiliados y publicidad

Esta web ofrece a los usuarios contenidos patrocinados, anuncios y / o enlaces de afiliados.

Entre los enlaces facilitados, existe la posibilidad de informar y de referenciar productos y / o servicios y / o infoproductos. En estos últimos casos, esta solicitud será remitida a terceros, como son:

 • Amazon
 • Taboola
 • Realizamos anuncios personalizados de Google Ads

La información que aparezcan en estos enlaces de afiliados o los anuncios insertados, son facilitados por los propios anunciantes, por lo que Octavio Garcia Puig no se hace responsable de posibles inexactitudes o errores que pudieran contener los anuncios, ni garantiza de ninguna manera el experiencia, integridad o responsabilidad de los anunciantes o la calidad de sus productos.

Los anuncios permanecerán publicados en el portal hasta que sean eliminados o suspendidos por parte del anunciante o de Octavio García, que lógicamente no será responsable de que, una vez dados de baja en sus bases de datos, los anuncios continúen siendo indexados en buscadores ajenos a este portal.

Cualquier relación contractual o extracontractual que el usuario formalice con los anunciantes, afiliados o terceras personas contactadas a través de este portal se entienden realizados única y exclusivamente entre el usuario y el anunciante y / o tercera persona. El usuario sabe y acepta que octavigarcia.com únicamente actúa como cama o medio publicitario y que por tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones y / o relaciones contractuales o extracontractuales con los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas contactadas a través de este portal.

Medidas de seguridad
Los datos personales comunicados por el usuario a Octavio Garcia pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a Octavio Garcia Puig, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. La comunicación entre los usuarios y octavigarcia.com utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias a protocolos a https, por tanto, garantizamos las mejores condiciones de seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

Plataforma de resolución de conflictos
Ponemos también a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Derechos de propiedad intelectual e industrial

En virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Octavi Garcia. El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Octavi Garcia.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, software, contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

En caso de que un usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en la web, deberá notificar dicha circunstancia a Octavio Garcia indicando:

 • Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del interesado.
 • Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la web, la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

Enlaces externos
Las páginas de la web octavigarcia.com proporciona enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son propiedad de terceros tales como:

 • Contenido de otros blogs
 • Enlaces de afiliados

Política de comentarios

En nuestra web se permiten realizar comentarios para enriquecer los contenidos y realizar consultas.

No se admitirán comentarios que no estén relacionados con la temática de esta web, que incluyan difamaciones, agravios, insultos, ataques personales o faltas de respeto en general hacia el autor o hacia otros miembros. Estos comentarios serán suprimidos por los administradores de la web.

También serán suprimidos los comentarios que contengan información que sea obviamente engañosa o falsa, así como los comentarios que contengan información personal, como, por ejemplo, domicilios privado o teléfonos y que vulneren nuestra política de protección de datos.

Se desestimará, igualmente, aquellos comentarios creados sólo con fines promocionales de una web, persona o colectivo y todo lo que pueda ser considerado spam en general.

No se permiten comentarios anónimos, así como aquellos realizados por una misma persona con diferentes apodos. No se considerarán tampoco aquellos comentarios que intenten forzar un debate o una toma de postura por otro usuario.

Exclusión de garantías y responsable
Octavi Garcia Puig no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

 • La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y contenidos;
 • La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
 • El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;
 • La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.
 • El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de la presente página web.

Ley aplicable y jurisdicción

Con carácter general las relaciones entre con los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas ya los tribunales de Madrid.

Contacto

En caso de que cualquier usuario tuviera alguna duda sobre estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal octavigarcia.com, por favor diríjase a info@octavigarcia.com.

El aviso legal ha sido actualizado por última vez el 26-10-2018.[:]